چقدر حقیر و فرومایه هستند، کار اینها (مطبوعات حکومت اسلامی در ایران) از شیفتگی ترکیه گذشته، رسما شده‌اند غلام حلقه به گوش دربار اردوغان، در روز روشن جعل می‌کنند و دروغ می‌گویند.

اردوغان خیلی روشن و متکبرانه گفت: در منطقه ما هر کسی بخواهد حتی یک سنگ را هم جابجا کند، ابتدا باید دنبال اجازه ـــ رضایت ترکیه باشد.