این آگهی از روزنامه اطلاعات 30 آبان 1317 برابر با  21  نوامبر 1938 در مورد استخدام تلگرافچی در شرکت نفت انگلیس و ایران نقل میگردد. در این تاریخ کمتر از یک سال تا شروع جنگ جهانی دوم زمان باقی مانده بود.