عکسِ رنگی شده توسطِ خودم از اولین وسیله‌ی نقلیه‌ی حملِ پول در ایران، دوره‌ی قاجار، میدان توپخانه ــــ حوالی سال ۱۲۹۰ خورشیدی.

تصویر از مقابلِ بانک شاهنشاهی (اولین بانک ایران که در یازدهم بهمن ۱۲۶۷ خورشیدی تاًسیس شد) در ضلع شرقی میدان توپخانه برداشته شده و تعدادی از ماموران نظمیه را در کنار شخصی نشان می دهد که کیسه های سکه (قران، دینار، اشرفی) خود را برای پس انداز به بانک آورده آورده است.