بن بست (  عکاس : سیروس  مرادی ؛ شاعر : افشین یدالهی)

 

 گاهی مسیر جاده به بن بست می رود
    گاهی تمام حادثه از دست می رود
    گاهی همان کسی که دم از عقل میزند
    در راه هوشیاری خود مست می رود
    گاهی غریبه ای که به سختی به دل نشست
    وقتی که قلب خون شده بشکست میرود
    اول اگرچه با سخن از عشق آمده
    آخر خلاف آنچه که گفته است می رود
    گاه یکسی نشسته که غوغا به پا کند
    وقتی غبار معرکه بنشست می رود
    اینجا یکی برای خودش حکم می دهد
    آن دیگری همیشه به پیوست می رود
    وای از غرور تازه به دوران رسیده ای
    وقتی میان طایفه ای پست می رود
    هرجند مضحک است و پر از خنده های تلخ
    بر ما هرآنچه لایقمان هست می رود
    این لحظه ها که قیمت قد کمان ماست
    تیریست بی نشانه که از شست می رود
    بیراهه ها به مقصد خود ساده می رسند
    اما مسیر جاده به بن بست می رود