تصویری از روزنامه‌ای اطلاعات ـــ حوالی سال ۵۵ خورشیدی... شکی نیست که این تکنیک را از سینما یاد گرفته بودند، البته دو تا برادر حسابی‌ از مردم کتک خورده و سپس آنها را تحویلِ کلانتری دادند.