معجزه کرونا این بود که دکه و دکان بعضی ها را ناجور تخته کرد.