یک تصویر از سیاه پوستانی که در ایران سرباز بودند، در آن زمان همه‌ی ایشان اخته نمی‌‌شدند (عقیم کردن، حتی آنهایی که اخته می شدند ــــ بعضاً به پست‌های مهمی نیز در دربار دست یافته و در دربار شاه و وضعیتِ آنجا ـــ اثرگذار بوده‌اند)، بستگی به فردی داشت که اینها به وی تعلق داشتند، جریانِ این تصویر این است که این سیاه پوستان ـــ تعلیماتِ نظامی را فرا گرفته و در ارتشِ خصوصی شاهزاده خدمت می‌‌کردند.

این تصویر متعلق به سالِ ۱۲۸۲ خورشیدی است، محلِ عکسبرداری قلعه‌ی قمیشلو (۴۵ کیلومتری شمال غرب اصفهان) (امروزه روز پارک ملی و پناهگاهِ حیات وحش است) بوده است.

عکاس: سلطان مسعود میرزا، عکس از آرشیو مدرن کانفلیکت، لندن.