روز 21 فروردین سال 1344  رضا شمس آبادی متولد 1317 سرباز گارد شاهنشاهی قصد داشت محمدرضا پهلوی را در مدخل کاخ مرمر ترور کند. دو تن  از درجه داران استوار محمدعلی بابائیان متولد 1310 و آیت لشگری متولد 1305  سعی کردند مانع ترور شوند  اما هر دو به دست ضارب کشته شدند.

سرانجام گروهبان گارد ساری اصلان  زابلی توانست  رضا شمس آبادی را از پای در آورده و جان محمد رضا شاه را نجات دهد.

 استوار بازنشسته  گارد ساری اصلان یعنی شیر زرد.در 16 اردیبشهت سال 1359 به اتهام انجام وظیفه و نجات جان شاه  اعدام گردید. امسال مصادف است با 40 امین سال این اعدام.