نقاشیخط مطرب عشق

شعر : مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد

نقش هر نغمه که زد راه به جایی دارد

سایز : 144×110 cm

اکریلیک روی بوم

این تابلو نقاشی خط موجود نیست