این شش کتاب مقاله و شعر  را میتوانید به رایگان پیاده کنید:

* من خود ایران هستم و سی‌و‌پنج مقاله‌ی دیگر
* در جستجوی شادی: در نقد فرهنگ مرگ‌پرستی و مردسالاری در ایران
شعر و سیاست و بیست‌و‌چهار مقاله‌ی دیگر
گنج عزت: شعر و نثر
پدر و پسر: مجموعه‌ی شعر
سرگذشت یک عشق: دوازده شعر پیوسته