جذّاب ترین مردانِ ایران در سال ۱۳۵۵ با رای ۱۷ هزار زن و دختر