واریاسیون بر یک ترانه محلی ایرانی

نوروز همگی شاد و دلپذیر....