سروده ی ماندگار " ملک الشعرای بهار "
با آهنگسازیِ " مرتضی نی داوود "
با صدای " فرهاد مهراد "...
اجرای زنده ، 1374 خورشیدی ، آلمان