کنسرت آنسامبل مسایا
به رهبری هانیبال یوسف
با صدای رایسا آوانسیان به همراهی گروه کر و ارکستر مسایا
تالار وحدت - تهران / ایران
۱۳۹۳ - ۲۰۱۴

2014 - 1393 Messiah Ensemble
Conducted by Honiball Joseph
Solo by Raysa Avanesian
Acompained by Messiah Choir and Orchestra
Vahdat Hall - Tehran / Iran 2014 - 1393