شعر از زنده یاد تورج نگهبان

غمگین چو پاییزم از من بگذر

شعری غم انگیزم از من بگذر