گناه زيبايی ( ۱۳۴۸ )
كارگردان :
سيروس جراح زاده 
نويسنده :
سيروس جراح زاده 
 
مرد نزولخواره به خاطر دستيابي به زن مورد نظرش، همسر او را به بهانه ديونش روانه ي زندان مي كند. زن كه در مضيقه ي مالي است به مرد نزولخوار مراجعه مي كند، اما برابر خواسته ي او مقاومت مي كند و...