شعر و آهنگ : استاد علی تجویدی
تنظیم : استاد احمد پژمان
خواننده : بانو حمیرا

وقتیکه عشق میاد وقتیکه عشق میاد
سفره رنگینی داره که نگو
عالم شیرینی داره که نپرس
وقتیکه کوچ میکنه وقتیکه کوچ میکنه
روزهای غمگینی داره که نگو
یک غم سنگینی داره که نپرس
چه اومدنو چه رفتنی داره عشق
انگار با دلها دشمنی داره عشق
چه اومدنو چه رفتنی داره عشق
انگار با دلها دشمنی داره عشق

وقتی عشق میخواد بیاد امید جلو جلو میاد
آرزوهای نو میاد مهر میاد ماه میاد
روزهای دلخواه میاد
اما با رفتن عشق از چشم عاشق خواب میره
از دل عاشق تاب میره
رنج میاد عذاب میاد غمهای بیحساب میاد
چه اومدنو چه رفتنی داره عشق
انگار با دلها دشمنی داره عشق
چه اومدنو چه رفتنی داره عشق
انگار با دلها دشمنی داره عشق

روزهای اول عشق که دل پر از محبته
صفای بی نهایته
همه کس خوب همه محبوب همه جا قشنگه-قشنگه
روزهای آخر عشق که چشمها بی فروغ میشه
حقیقتها دروغ میشه
همه کس بد همه چیز زشت همه جا بیرنگه
بیرنگه
چه اومدنو چه رفتنی داره عشق
انگار با دلها دشمنی داره عشق

چه اومدنو چه رفتنی داره عشق
انگار با دلها دشمنی داره عشق