رای تلخی آه و ناله هامون
برای خون لاله هامون
برای رنگ سفید تار موهامون
برای خونواده هامون
برای مردن ماه وسط آسمونا
برای خاک ریختن بروی آرزوها
برای هرماه لباس عذا پوشیدن
برای تغییر مغزها که
برای خاک نیکا دایه دایه خوندنا
برای دونه دونه چهلم بچه ها
برای دختری که آرزوی مادر داشت
برای پس گرفتن همه جوونه ها
برای بعد سالیانی خواب ، بیداری
برای ایمان و پایان ویرانی
برای بار آخر ، برای آگاهی
برای برای تو بهار آزادی
برای توی کوچه رقصیدن
برای ترسیدن به وقت بوسیدن
برای خواهرم خواهرت خواهرامون
برای تغییر مغزها که پوسیدن
برای شرمندگی برای بی پولی
برای حسرت یک زندگی معمولی
برای کودک زباله گرد و آرزوهاش
برای این اقتصاد دستوری
برای این هوای آلوده
برای ولیعصر و درخت های فرسوده
برای پیروز و احتمال انقراضش
برای سگ های بی گناه ممنوعه
برای گریه های بی وقفه
برای تصویر تکرار این لحظه
برای چهره ای که میخنده
برای دانش آموزا برای آینده
برای این بهشت اجباری
برای نخبه های زندانی
برای کودکان افغانی
برای این همه برای غیر تکراری
برای این همه شعارهای توخالی
برای آوار خونه های پوشالی
برای احساس آرامش
برای خورشید پس از شبای طولانی
برای قرص های اعصاب و بی خوابی
برای مرد میهن آبادی
برای دختری که آرزو داشت پسر بود
برای زن زندگی آزادی
برای آزادی
برای آزادی