بلوچ‌ها رو کشتن و زاهدان رو نابود
نه وحشت مردن، نه هراس زندون
کردها رو نترسون از گلوله و باتوم