آزادم
من آزادم

آزادم
من آزادم

یه روز تهرون خونه واسه من بود
امروز زندون شده واسه من اون
میجنگم واسش
نمیترسم ازش
می دونم یه روز میاد که نیسش دور اصن
میرقصیم آزاد وسط میدون شهر

یه روز تهرون جای امن من بود
کاش این خونه باز دور از دستای غم بود

رها مثه باد
میرقصه موهات
بذار صدات
برسه یه جا که روزای خوب
بیاد نمونه فقط آرزوش

بگی آزادم
حالا من

یه روز تهرون خونه واسه من بود
امروز زندون نیس واسه من اون
جنگیدن
ترسیدن
دویدن
نرسیدن

حالا اینجا
با همیم تا
بریم سمت حقُ  اینبار

بگم آزادم
حالا من

آزادم
آزادم
آزادم