نام اثر: راه تازه
کاری از: سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران
سال ساخت: دهه‌ی ۵۰

راه تازه‌ای پيش پای خلق
مشت محكمی بر دهان تو
پرتوی نوين رهنمای خلق
انقلاب سرخ خصم جان تو
ای كه می‌چكد ز پنجه‌ی تو خون
تخت تو نگون
شيوه‌ی تو قتل عام خلق
بگير، ببند، بكش
خشم و كين توده كن فزون
دژخيم خلق، جلاد قرن
بگير، ببند، بكش
گور خود كني بدست خود
انقلاب سرخ راه توده‌ها
حیله‌ی سپيد كرده بر ملا
مشعلی بزرگ داده دست ما
تا كه بركنيم كاخ ظلم را
ای كه مي‌چكد ز پنجه‌ی تو خون
تخت تو نگون
شيوه‌ی تو قتل عام خلق
بگير، ببند، بكش
خشم و كين توده كن فزون
دژخيم خلق، جلاد قرن
بگير، ببند، بكش
گور خود كني به‌دست خود
(راه تازه‌ای پيش پای خلق
مشت محكمی بر دهان تو
پرتوی نوين رهنمای خلق
انقلاب سرخ خصم جان تو)×۲
ای كه می‌چكد ز پنجه‌ی تو خون
تخت تو نگون
شيوه‌ی تو قتل عام خلق
بگير، ببند، بكش
خشم و كين توده كن فزون
دژخيم خلق، جلاد قرن
بگير، ببند، بكش
گور خود كنی بدست خود
انقلاب سرخ راه توده‌ها
حیله‌ی سپيد كرده بر ملا
مشعلي بزرگ داده دست ما
تا كه بركنيم كاخ ظلم را
ای كه می‌چكد ز پنجه‌ی تو خون
تخت تو نگون
شيوه‌ی تو قتل عام خلق
بگير، ببند، بكش
خشم و كين توده كن فزون
دژخيم خلق، جلاد قرن
بگير، ببند، بكش
گور خود كنی بدست خود
راه تازه‌ای پيش پای خلق
مشت محكمی بر دهان تو
پرتوی نوين رهنمای خلق
انقلاب سرخ خصم جان تو