آهنگساز و رهبر ارکستر:
حسین صمدی شعر: بیژن ترقی

من طفل مکتب عشقم
شیدای مذهب عشقم