فردای آزادی روزنامه خریدم، هنوزم قاب شده بالای سرم
فردای آزادی بابام از بهشت خندید و گفت دیدی پسرم؟