تا پیروزی فقط یک قدم فاصله داریم رفقا.

واقعا اگه هر کس یک قدم، فقط یک قدم در راه آزادی گام برداره نسخه این حکومت منحوس برای همیشه پیچیده میشه.

به امید اون روز