زن نماد قدرته
زن مثال غیرته
زن زندگی آزادی شعار ملته