شعر: علیرضا خالو کاکایی
موسیقی: روزبه عماد
تقدیم به #دانشجو و دانشگاه
برای #قیام_سراسری

سرود دانشگاه

شانزده آذر آذرفشان است
از تنش هم‌چنان خون چکان است
شعله شعله تازه‌تر کن
هان!‌ خطر کن!
خشم بردار! وقت رزم آمد و دادخواهی   
جان ستان از شیخ جراره بر تخت شاهی
شب نپاید  
همرهان دست ما حلقه باید
از خیابان جدایی نشاید
مشت دانشگاه پرتوان است
خشم او، خشم او، بی‌امان است
خلق ایران زمین
شد قیام آفرین
با تو شد آتشین
برپا برپا برپا
خون جوانه زد و فردا شد
آن سه قطره کنون دریا شد
خون جوانه زد و فردا شد
آن سه قطره کنون دریا شد

شب نپاید  
همرهان دست ما حلقه باید
از خیابان جدایی نشاید
مشت دانشگاه پرتوان است
خشم او، خشم او، بی‌امان است
به پیش به پیش به پیش