میرویم ما به سمت یک پایان
شاخه‌ای گل برایمان بستان