تهران تا زاهدان
اصفهان تا کردستان
آذربایجان تا گیلان
بیزارن از شما یه ایران