نباس جواب گوله دیگه گل باشه
الان وقتشه ملا دولا شه
میکشیین بسیجی و سپاهی به سلابه
اینم صدا ملتی که به مهسا قول داده
داره درد واست حرفام
خس کار سوره و آیه و فتوا
میخوای فدایی بشی واسه رهبر
من فدایی میشم واسه مهسا
الان هممون یه شکلیم شبیهیم
بی دین و مسلمون مسیحی کلیمی
شما کی باشین به ما بگین چی کنیم
میکنیم میکنیم میکنیم بسیجی
دیگه عجیب غریب قلم زهردار
میپاچه میکشه میکنه غربال
الان یه ملتن همه سرباز
سیف نی مقر با رمز الله
پس الان بدو سردار
خیابون پر از هشتاد تا پنجاه
با رمز مهسا میتپه قلبا
حدیث و ندا و نیکا و مردا
هممون بمیریم میسازیم فردا
همه عرزشیا کردن خایه
علی تو بیتش ریخته پشماش
توی سنندج میکنین قتل عام
اژه ای خایه مالی میکنه فردا
سپاهی میکشه بش میگین الگو
ماها داد میزنیم میشیم مزدور
من کیرم تو بابات با الگوت
جاتون تو موزس همه فسیلین
شما رفتینین بند و بریدیم
دیگه مهم نی چی میگه رجبی
چونکه خایه کرده حتی مدیری

دیگه کم نمیاد رایم و حرفام
از ۵۷ دارم تا الان
برق داریم از نجف تا بغداد
ولی سهممون شد شوکر سبزا
جوری جر میدیم ندوزه جراح
جوری میکشیم تخم کنه جلاد
حس کنین بوی خون توی حرفام
میشینیم میرینیم واسه حلوات
همه بیدارن بندر تا چالوس
اخوند تو بیداری میبینه کابوس
ایران واسه مردمش میمونه
بشنوه چین usa تا روس

برا خونمون
برا نیکا و عزیزای دورمون
برا چهل و چهار سال روز شوممون
برا اینده خراب روبه روم
برا رکس حرفای زورتون
دستای کثیف و اغشت به خونتون
برا دانش اموز و دانشجوئمون
برا افت ارز روز به روزمون
برا اقاسلطان ۸۸
حرفای راست دستارو بست
برای فریدون حتی فرهاد
برای غرق شدن تو بغض و اشکا
مثه سانچی قلبای کاردی
استرس مامور وسط پارتی
برا جا مهر و باتوم و چفیه
برا دوییدن دنبال وثیقه
برا بچه و نوه و نتیجه
اره سرنگونی اینه قضیه