چیه خوب می خندی!خیابون می بندی …
مرد کدوم جنگی! وکیل بند کدوم بندی

اینا میگن هـاری میگن اهل کاری …
میگن جیگر داری مظنه روزی رو چندی

خوابیدن قشنگه نه …
با خیال راحت همه پا میدن قشنگه نه

زندگی خوب کنار مالیدن قشنگه …
جیب من و امثالمو چاپیدن قشنگه

پس نوش جونت خوب میگازه اسبت …
بتازونش بچه

پوتین تو پات کردن تفنگ دادن دستت …
اینا تخم من نبودپس کلفت به من نگو

قدیـمارو یادت رفت تو همونی من همون …
من همونم داد میزدم جفت پات میلرزید

همونم که شر میکردم ت**ات میچسبید …
زیاد روبروت نبودم واسه اخ** کردنت

من فقط از تو یادمه خط پشت ِ گردنت

بزن حرومی!!بزن حرومی …
بزن حرومی!! بزن حرومی

بزن تار و مار کن…
بزن لت و پار کن

بزن شهر خاک کن…
آدماشو چال کن

بزن لعنتی بزن…
قـالشو بِکن

درست بزن سمت چپ…
بزن سمت قلب من

بزن فعلا رسمشه فعلا دور دستته

فعلا چوب دستته تفنگ و توپ دستته
بزن شرق و غرب و مرد و زن و زن و مرد و

کلا هر چی هست تو شهر و حتی شرق و غرب و …
منم بزن زودتر

چـیه هنوز میلرزی!
هنوز ازم میترسی!

هنوز وقتی شر میکنم پی سوراخ میگردی!

حرومی دستای من خالین عین مغزت

یه دست به ماشه بسه بزن معتل نکن
>>> جوری بزن بلند نشم

جوری بزن بلند نشم که جر میدم هفت جـدتو

رو قانونات ش****م فکر نکن که وا میدم

من جایی سبز شدم که ت** شر پاشیدن

بزن حرومی !! بزن حرومی

بزن حرومی !! بزن حرومی

حرومی میبینی زندگیم برام مهم نیست

وقتی تو ِ آشغال و میبینم برام مهم نیست

ببینم!! تو داستان گرگ و میش و خوندی!

داستان زین و پشت و پشت و زین و خوندی!

من بیدار شدم و چشم بستم باش

جایی که هستی رو من حفظم نسناس

منو ننم تو خیابون زاییده

تو رو ننت رو کدوم خشت پس انداخت!

حرومی بزن اگه نتونی بزنی
اگه نزنی میزنم میشی

یه تیکه جنازه ی له توی جاده، بزن

من حاضرم آره …
گفتم من هـارم محارم محاله
گفتم کسی نی که پشتم وایسه

تو ِ حرومی بهتر از همه میدونی
که تموم این حرفایی که گفتم راسته

بزن حرومی… بزن حرومی

بزن حرومی … بزن حرومی