واسه کشته هایی که دادیم برای ایران
از آیلار بگیر تا کیان تسلیت ایران