هنرمو خدا داده بهم
اینا می گن حرامه نخون

مامان دلت شده واسه من تنگ
اینا چرا دارن با من سر جنگ

من که کاری نکردم...