وقتی از آتیشی آبی می شی 
قفل می شی وا می شی با کلید