کجا گمت کردم تو این شب جاری؟!

هنوز میخوابم هنوز بیداری

هنوز خوشبینی به سبزی فردا

کجا گمت کردم کجای این دنیا

ما اهل هم بودیم هم شب و هم فانوس

کجا گمت کردم کجای این کابوس

پشت کدوم ابر بارونی پاییز

کجای این هق هق این گریه ی یک ریز

شاید که برگردی

شاید که پیدا شی

شاید که آغازی در انتها باشی

تمامه دیروز و پی تو میگردم

کجا گمم. کردی؟!

کجا گمت کردم؟!

ما اهل هم بودیم هم شب و هم فانوس

کجا گمت کردم کجای این کابوس

پشت کدوم ابر بارونی پاییز

کجای این هق هق این گریه ی یک ریز

ترانه آهنگ کجا گمت کردم از رضا یزدانی

شاید که آغازی در انتها باشی

تمامه دیروز و پی تو میگردم

کجا گمم. کردی؟!

کجا گمت کردم؟!

ما اهل هم بودیم هم شب و هم فانوس

کجا گمت کردم کجای این کابوس

پشت کدوم ابر بارونی پاییز

کجای این هق هق این گریه ی یک ریز