بخشی از قطعه آرزو در آلبوم "جانی از دور" موسیقی و عود: فاطمه دهقانی دهُلا: فریده سرسنگی کمانچه: سارا هستی کارگردان: علیرضا صفرنژاد