آذربایجان ایران؛ جلفا (رود ارس)

 

به نظر من «وطن دوستی» یعنی اینکه «با فکر و زیستی مستقل از حکومت و با احترام به کشورهای دیگر ، برای مرزها و هویت کشورت احترام قائل باشی». من در کشورم در بهترین دوره ی زندگی ام ممنوع الفعالیت بوده ام. زاویه ی من با سیاست های مسئولین نمی تواند در نگاهم به اهمیت یکپارچگی مردمی تاثیر بگذارد. در شرایطی دشوار و خاص همراه با نوازندگانی توانمند از تبریز به سمت مرز شمال غربی سفر کردیم ، قطعه ی «ای ایران» را به موسیقی ترک گره زدیم و نواختیم. هرچه از همدلی و همراهی بالنده ی چند گروه کوبه ای تبریزی و سرپرستهای محترمشان به نیکی یاد کنم کم است و با توجه به تصمیم ناگهانی من برای حضور در کنار ارس ، این هماهنگی عزیزان ، به معجزه شبیه بود. این ویدیو می گوید : ما از هر قومی ، چه فارس ، چه ترک ، چه لر و کرد و بلوچ و عرب و ارمنی زبان و ... همه برای یکپارچگی ایران دغدغه مندیم. برایمان مهم است که به آنچه کودکان سرزمینمان در آینده در کتابهای تاریخ می خوانند افتخار کنیم و ایران ، ایرانستان نشود. تارایرانی در آذربایجان شرقی ، با افتخار ، ترک زبان شد ، تا با این زبان زیبا ، از ایران و به احترامش بخوانیم. ای ایران خالقی را در لباسی زیبا از قایتاقی آذربایجان تنظیم کردم امیدوارم لذت ببرید.