درخـت را به نامِ برگ

بهار را به نامِ گل

ستـاره را به نامِ نور

کوه را به نامِ سنگ

دلِ شکفته مرا به نامِ عشق

عشق را به نامِ درد

مـرا به نامِ کوچکم صدا بزن

مرا به نامِ کوچکم مرا به نامِ کوچکم

صدا بزن صدا بزن