تو ای معجزه قرن
تو ای فاتح دربند
تو ای قابله زن
تو ای شیرینتر از قند
تو ای دوای بلغم
تو ای کاشف شلغم
تو ای معجز صفرا
بگیر راست برو بالا
تو ای سرور و سالار
تو ای چراغ تالار
تو ای جمال حیرت
تو ای اسوه غیرت
تو ای چشمه وحدت
ربوده گوی سبقت
تو ای مانع کثرت
تو ای مثال حدت
ای خسرو خوبان نظری سویِ گدا کن
رحمی به منِ خسته دلِ بی سرو پا کن
تو ای مونس و همدم
چشیده آب زمزم
تو ای معرفت ناب
تو ای ساتع مهتاب
تو ای اختر شبتاب
تو ای مهندس ناب
تو ای دکتر بی تاب
تو ای غواس بی آب
تو ای لایق القاب
تو ای شهره ی آفاق
تو ای چسبیده بر طاق
تو ای شفاف تر از آب
تو ای زیبنده کالا
تو ای خوش قد و بالا
تو مجری توانا
تو ای حضرت والا
ای خسرو خوبان نظری سویِ گدا کن
رحمی به منِ خسته دلِ بی سرو پا کن