اجرای گروهی وردگیم در مراسم سالیانه هیپ هاپ ایران، گود

اجرا: لابیت و سزاوار

بیت: مافوق