برای نخستین بار تلویزیون ملی روسیه در مسکو، اجرایی از "روزی تو خواهی آمد"، ساخته زنده یاد همایون خرم، ارائه کرد.