شعر: پرویز وکیلی

آهنگ: عطاالله خُرم

خیزید و امشب صفا کنید ، مستانه شوری بپا کنید
سال نوینی رسیده باز بر ان گل ناز
ای دختر شوخ و دلربا ای شمع  محفل بیا بیا
با غنچه ان لبان نوش ، شمع ها را کن خاموش
اه ، گل باشی و عمرت چو گلها نباشد ، ترا غمی هر گز بدنیا نباشد
گشته بهار دگری بر گل عمرت پیدا ، نو گل رویت بخدا طعنه زند بر گلها