ترانۀ اول: شعر از علیرضا موسی پور، موسیقی و تنظیم: حسام جبرئیلی

ترانۀ دوم: ترانۀ "بیا بنویسیم" مهستی، تنظیم از حسام جبرئیلی

ترانۀ سوم: ترانۀ "بخون بخون" فریدون فرخزاد، تنظیم از حسام جبرئیلی

ترانۀ چهارم: ترانۀ "آوازه خوان" فریدون فرخزاد، تنظیم از حسام جبرئیلی