موسیقی خوب ساخته خانم زرین پنجه

البته بقول کمال عزیز سلیقه ها مختلفه...

اگه خوشتون نیومد  ترانه زیبای

بکی بکی سوگند دیشب نبودم...یه کاری داشتم جایی رفته بودم...هم در دسترس هست