متن آهنگ :

اون رفت , اون رفت

برای همیشه و جمله ای کاش میموند

چه حیف نمیشه این حس اون حس

که دیگه تکرار نمیشه این واقعیت

که از خاطرت پاک نمیشه

چشماش چشماش

یه دریای آبی پر قایقایی

بادبانایی که بازن به عشق باد بوی تو

بوت , بوت

بوی باد تو

کوه باشو دل نبند

رود باش اما بمون

اشک شو اما نه تو غم

تو اوج خنده

یادت نره قولتو

نشه چیزی خسته کنه تورو

یادت نره زندگی

یه وقت یادت نره زنده ای

من تورو میخوام اما آزاد

که غم هیچوقت سراغت نیاد

من اشک آرزو میکنم برات

نه تو غم

کوه باش دل نبند

اون رفت برای همیشه و جمله ای کاش میموند

چه حیف نمیشه این حس اون حس

که دیگه تکرار نمیشه این واقعیت

چشماش چشماش چشماش . . .

تو اوج خنده

چشماش چشماش . . .