باز هوای وطنم ، وطنم آرزوست               تکیه به کنعان زدنم ، زدنم آرزوست 
هجرت گل را چه کنم ، چه کنم ای صبا      برگ گلی زان چمنم ، چمنم آرزوست
چون که مشابه به رخت گشته گل           رفتن باغ ارمم ، ارمم آرزوست
چون که مشابه به لبت شد عقیق           رفتن ملک یمنم ، یمنم آرزوست
باز هوای وطنم ، وطنم آرزوست              تکیه به کنعان زدنم ، زدنم آرزوست
توبه ز می کردم و آمد بهار                     ساقی توبه شکنم آرزوست
شیشه به دست گیر و بیا ساقیا             ساقی شیشه شکنم آرزوست
باز هوای وطنم ، وطنم آرزوست              تکیه به کنعان زدنم ، زدنم آرزوست