فلوت خاموش...

شش ماه پیش کارم رو که در یک کشتی تفریحی بود ول کردم...در حقیقت کار من رو ول کرد...
توی این دوران کرونایی کار و بار این کشتی ها هم کساد شد.
برگشتم آلمان یه مدتی از بیکاری لذت بردم تا اینکه در اپرای شهر درسدن یک دوستی برام کاری دست و پا کرد
بعنوان رپیتاتور قبولم کردم...
رپیتاتور کسی است که به جای ارکستر خوانندگان را برای تمرین با پیانو همراهی میکنه

خلاصه اینکه از سه ماه پیش مشغول شدم...اولین برنامه فلوت سحر آمیز ساخته آقای موتزارت بود.
نسبتا خوب پیش میرفت و جناب کار گردان هم راضی بود.
تا اینکه چند روز پیش این اپرا با رعایت حفظ پروتوکل های بهداشتی افتتاح شد...
خدا این آنگلا خانم مرکل رو لعنت کنه...که درست روز بعد ایشان دستور تعطیلی تمام تماشا خانه ها...سینما ها
میخانه ها و رستوران ها رو صادر فرمودند.
به عبارت دیگه حالا تا آخر ماه نوامبر ...هر چیزی که موجب تفریح و شادمانی مردم میشه ممنوع شد.
یه چیزی شبیه جمهوری اتمی اسلامی...
و بدین ترتیب فلوت ما هم خاموش شد.