mehranshargh

تار: بهروز همتی
عود: محمد فیروزی
کمانچه: سعید فرج‌پوری


نیكی و بدی كه در نهاد بشر است
شادی و غمی كه در قضا و قدر است

با چرخ مكن حواله كاندر ره عقل
چرخ از تو هزاربار بیچاره‌تر است!

ای دل! چو زمانه می‌کند غم‌ناکت
ناگه برود ز تن روان پاکت

بر سبزه نشین و خوش بِزی روزی چند
زآن پیش که سبزه بردمد از خاکت

گر کار فلک به عدل سنجیده بُدی
احوال جهان جمله پسندیده بُدی

ور عدل بُدی به کارها در گردون
کِی خاطر اهل فضل رنجیده بدی؟

ای دوست! بیا تا غم فردا نخوریم
وین یکدم عمر را غنیمت شمریم

فردا که ازین دیر کهن در گذریم
با هفت هزار سالگان سر بسریم