دبوسی آهنگساز فرانسوی (۲۲ اوت ۱۸۶۲ - ۲۵ مارس ۱۹۱۸یکی از مؤثرترین آهنگسازان قرن بیستم است.