اجرای زنده و بداهۀ "ای کاش" بر اساس شعری از محمدرضا شفیعی کدکنی در سن فرنسیسکو، 27 آوریل 2019.