http://sepidedam.com:

 

سپیده دم - افشین اسانلو زندانی سیاسی و راننده سابق شرکت واحد ، در زندان رجائی شهر درگذشت. او در دادگاهی به زندان محکوم شده بود که از داشتن وکیل محروم بود و در حالی که جرم او سیاسی و امنیتی عنوان شده بود، هیچ هیات منصفه ای در دادگاه حضور نداشت. او تحت بازجوئی‌های شدید قرار گرفته بود، به طوری که پس از بازجوئی به شهادت سایر زندانیان تعدادی از دندان‌های او شکسته بود و آثار ضرب و جرح در بدن او باقی بود.

برو به آدرس